jezdíme po Frýdku-Místku od pondělí do pátku 6:00 - 19:00 víkendy dle domluvy

kontakt

Náš cíl je připravit budoucí řidiče k bezproblémové jízdě tak, aby pro ně bylo řízení radostí a vždy dojeli do svého cíle, bezpečně

kontakt

Zabýváme se školením řidičů k získaní a zdokonalování profesní způsobilosti, školením řidičů referentských vozidel, výukou a výcvikem pro skupiny řidičských oprávnění: B, B+E C, C+E,

kontakt

Profesní průkazy

licence

Máme dlouholetou praxi ve školení profesionálních řidičů skupin C, C+E. Naše akreditované školící středisko řidičů provádí školení potřebné pro profesní průkaz, vč. vstupního školení pro první získání profesního průkazu.

Vstupní školení

Vstupní školení pro první získání profesního průkazu obsahuje: 140 hodin teoretické přípravy dle zákona, součástí jsou samozřejmě i praktické jízdy v počtu 10 hodin. Po absolvování kurzu je žadatel předveden k závěrečným zkouškám z celkem 8 předmětů. Zkouška je pouze teoretická a skládá se pomocí výpočetní techniky. Nácvik závěrečné zkoušky můžete provést na portálu Ministerstva dopravy ČR.

Vstupní školení pro držitele ř. o. sk. C vydaného před 10. 9. '09 obsahuje pouze školení v rozsahu 35 hodin, které není zakončenou zkouškou.

Rozšiřující školení

Rozšiřující školení pro rozšíření profesního průkazu ze skupiny C na skupinu D (autobusy) obsahuje: 35 hodin teoretické přípravy dle zákona, součástí jsou samozřejmě i praktické jízdy v počtu 10 hodin. Po absolvování kurzu je žadatel předveden k závěrečným zkouškám z celkem 8 předmětů. Zkouška je pouze teoretická a skládá se pomocí výpočetní techniky.

Nácvik závěrečné zkoušky můžete provést na portálu Ministerstva dopravy ČR.

ravidelné roční školení

Každý držitel profesního průkazu je povinen absolvovat pravidelné roční školení. Doba prvního školení se počítá od vydání profesního průkazu a pak v pravidelných ročních intervalech. / 7 hodin ročně

Na školení je nutno se objednat min. 2 týdny před jeho uskutečněním. Termíny školení záleží na individuální domluvě, probíhají cca každý týden v sobotu příp. v pátek ( říjen - květen ).Pro objednání termínu školení nás prosím kontaktujete na tel. +420 604 668 429

Školení řidičů nad 3,5t

driver classes

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který:

a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt.

b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce nebo

c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Povinnost zdokonalování odborné způsobilosti se nevztahuje na řidiče:

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45km/h

b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami ČR

c) vozidel Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv

d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby

e) vozidel ve zkušebním provozu

f) vozidel používaných při výcviku a zkouškách v autoškole

g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče

h) vozidel používaných pro vlastní potřeby

i) zemědělských a lesnických traktor

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje:

- pravidelné školení – 7 hodin ročně

- vstupní školení – (140 nebo 280 hodin, dle věku uchazeče)

- vstupní školení – zvláštní část (45 hodin)

Školení řidičů do 3,5t

driver classes

Školení řidičů referentů je možné provádět po domluvě i v prostorách zákazníka (zaměstnavatele)

Zákoník práce v § 103 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů s ověřením jejich znalostí se týká všech osob, které v souvislosti s výkonem práce řídí motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3.500 kg a 9 míst k sezení včetně místa řidiče. V praxi se jedná například o zaměstnance, který řídí vozidlo (služební nebo soukromé) na služební cestě, na komunikacích veřejných, ale i na komunikacích účelových v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Co se týká periodicity školení, v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb., probíhá 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně dokumentováno.